Vrácení zboží v zákonné lhůtě

1. Právo na vrácení zboží

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na mailovou adresu reklamace@eshop-windsurfing.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy se (není li kupujícím požadováno jinak) kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. Postup při vrácení zboží

Vrátit lze pouze nepoužité a nepoškozené zboží. Zákon dává kupujícímu právo zboží vyzkoušet ve stejném rozsahu, jako by mohli učinit v kamenné prodejně. Není tedy možné například ws plachtu "zkoušet" přímo na vodě. V případě, že kupující vrátí zboží poškozené, znečištěné či jevící známky opotřebení, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat rozdíl mezi cenou zboží v původním nepoškozeném stavu a cenou po znečištění, opotřebení či poškození, nebo vrácení zboží zcela odmítnout.

V případě, že kupující chce některé objednané zboží vrátit, zašle kupujícímu do 14 dnů od převzetí zboží požadavek na odstoupení kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, datumu objednávky, specifikace zboží, které chce vrátit, datumu odstoupení od smlouvy, celého jména, adresy a číslo účtu na které chce uhradit zaplacenou kupní cenu, případně jiný požadavek na vrácení uhrazené ceny.

Pro účely odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít vytvořený formulář, který lze buď vyplnit elektronicky a zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@eshop-windsurfing.cz, nebo jej vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na adresu:

Ing. Roman Střelec
Husarova 339/29
700 30 Ostrava

Do 14 dnů je kupující povinnen zboží odeslat na výše uvedenou adresu sídla firmy, případně zboží na tuto adresu doručit osobně. Doporučujeme zboží při odeslání pečlivě zabalit, tak aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží odpovídá kupující, případně jeho přepravce až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Prodávající do 14 dnů od převzetí vráceného zboží poukáže zaplacenou kupní cenu za vrácené zboží na bankovní účet uvedený kupujícím v požadavku na odstoupení kupní smlouvy. Po dohodě lze stanovit jiný způsob vrácení kupní ceny.

3. Postup při požadavku na výměnu zboží za jiné

V případě, že kupující požaduje zakoupené zboží vyměnit za jiné (špatně zvolená velikost apod.), stačí aby o svém požadavku informoval prodejce telefonicky, prostřednictvím e-mailu, či písemně s uvedením čísla a datumu objednávky, specifikací zboží, které chce vyměnit a požadavkem jaké zboží či velikost.

Dále je nutné zboží, které chcete vyměnit dopravit na výše uvedenou adresu sídla firmy. Náklady na zaslání zboží zpět prodávajícímu hradí v tomto případě kupující.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde
(Pro vyplnění formuláře v elektronické verzi jej doporučujeme nejprve uložit. V závislosti na použitém internetovém prohlížeči klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte "Uložit cíl jako...", či "Uložit odkaz jako..." a soubor uložte na pevný disk. Po vyplnění uložte změny a soubor s vyplněným formulářem odešlete jako přílohu e-mailu.)